Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie

“Nederland heeft in het verleden met het Deltaplan getoond waar een klein land groot in kan zijn.  Nu is het tijd om met eenzelfde langetermijnperspectief, en met respect voor toekomstige generaties, naar onze economie te kijken.  Een toekomstbestendige economie vergt een daarbij passend belastingstelsel.  Deze studie van The Ex’tax Project schetst hoe een dergelijk stelsel eruit uit kan zien.  De routekaart is een goede aanzet die Nederland uitdaagt wederom groots te denken en te doen.”
Jan Peter Balkenende | Oud-minister-president, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie

PARTNERS

Taxshift biedt Nederland kansen

Nederland kan een voorbeeldfunctie vervullen op het thema belastingen voor een circulaire en sociale economie. Ons land wordt internationaal beschouwd als koploper in circulair ondernemerschap. Bovendien is Nederland een internationale ‘hub’ op het gebied van fiscale expertise. Naar analogie met het Deltaplan kunnen we de ‘taxshift ‘in gang zetten: een grootschalig en intergenerationeel plan, dat de belangen van huidige en toekomstige generaties vertegenwoordigt. En waarin ruimte is voor experimenten en leerprocessen. Op die manier bouwt Nederland aan een toekomstbestendige economie en bijpassend belastingstelsel.

Wij nodigen beleidsmakers, ondernemers en NGO’s uit om met ons de studie en aanbevelingen te gebruiken, zodat Nederland en de andere EU-lidstaten belastingen ombuigen van een barrière tot een basis voor duurzaam ondernemen.

Het team van The Ex’tax Project

TESTIMONIALS

Gedrag verandert door prikkels. Fiscaliteit is één van de belangrijkste economische prikkels. Momenteel wordt fundamentele verandering naar een circulaire economie niet voldoende gestimuleerd. Dit plan is origineel, grondig en doeltreffend om de transitie naar een meer duurzame en circulaire wereld te versnellen. Het zou ook veel nieuwe economische kansen scheppen in Nederland.

Z.K.H. Prins Constantijn der Nederlanden

Speciaal Gezant Techleap.nl
Dit plan dicht een fundamenteel gat in onze economische orde door via fiscale maatregelen maatschappelijke kosten op micro-economisch niveau in rekening te brengen. 

Herman Wijffels

Hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering' Universiteit Utrecht
De Coronacrisis heeft ons allen op de noodzaak gewezen van een belastinghervorming voor de lange termijn, waarbij er een fundamentele verschuiving van de belastingen op arbeid naar vervuilende productie en verspilling van grondstoffen door bedrijven en ook overvloedige consumptie van producten en diensten die geen juiste prijzen van arbeid en grondstoffen reflecteren. Daarom ondersteun ik van harte het Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie en ik hoop dat Nederland een voortrekkersrol speelt in Europa ter verwezenlijking van het Akkoord van Parijs en de VN klimaatdoelstellingen.

Prof. dr. Sylvester Eijffinger

Emeritus Hoogleraar Financiële Economie Tilburg University | Gasthoogleraar Economics Department Harvard University (2021-2023)
Het Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en sociale economie is een baanbrekend plan om de Nederlandse economie meer duurzaam en circulair te maken. ExTax heeft hier een plan neergelegd dat Nederland een leider in de wereld kan maken en de nu breed gedragen noodzaak tot verduurzaming kan versnellen als geen andere set van maatregelen.

Peter Bakker

President & CEO World Business Council for Sustainable Development
Nederland pleit voor 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. Met de huidige koers gaat dat zeker niet lukken. Het belastingsysteem is op dit moment een barriëre voor die doelen, terwijl het juist een steun in de rug moet zijn. Het is de hoogste tijd voor robuuste keuzes: laat de vervuiler betalen en geef duurzame ondernemingen de kans om te groeien.

Marjan Minnesma

Directeur Urgenda
Dit Is Het Moment. Echt. Deze crisis laat zien dat we een ander systeem nodig hebben. De externe kosten van de gezondheidsschade en de klimaateffecten worden niet in ons economisch systeem gemeten waardoor er verkeerde prikkels zijn.  De vervuiler moet gaan betalen, dat is de enige methode. Met belastingen kan de overheid het juiste gedrag sturen, van ondernemers en burgers. De taxshift laat zien dat de verschuiving van belastingen van arbeid naar vervuiling en verbruik van natuurlijke hulpbronnen positief werkt. Voor mens en milieu. Met meer banen en een betere gezondheid.

Maria van der Heijden

Directeur-bestuurder MVO Nederland
Belastingen vormen een van de belangrijkste instrumenten voor het sturen van gedrag en daarmee de economie en samenleving. Nu we streven naar een circulaire en sociale economie, is het belasten van het gebruik van grondstoffen en vervuilende activiteiten een uitstekend idee. Daarmee kan ook de belasting op arbeid verlaagd worden waarmee tevens de koopkracht toeneemt. Dit Deltaplan van The Ex’tax Project wil ik dan ook van harte aanbevelen. Het kan dienen als leidraad voor de noodzakelijke belastingherziening die we na de verkiezingen van maart 2021 kunnen realiseren.

Prof. dr. Leen Paape

Hoogleraar Corporate Governance Nyenrode University
De wegwerpmaatschappij is niet langer vol te houden. We weten al heel lang dat we naar een andere, circulaire economie moeten. De enige maatregelen die in een markteconomie werken zijn financiële prikkels. Maar onder druk van grote gevestigde belangen zijn die nooit doorgevoerd. Dat gaat nu veranderen.  Ex’tax laat zien hoe we door arbeid goedkoper, en grondstoffen duurder te maken zo’n circulaire economie krijgen.  De gemiddelde Nederlander wordt daar niet slechter van. Sterker nog; hij gaat er alleen maar op vooruit.

Prof. ir. Klaas van Egmond

Hoogleraar Geowetenschappen Universiteit Utrecht | Initiatiefnemer Sustainable Finance Lab
Als je een sport eerlijker wil maken, moet je de spelregels aanpassen. Als wij meer vakmensen aan het werk willen hebben en verspilling van grondstoffen willen stoppen, dan is het logisch dat belasting op arbeid naar beneden gaat en de belasting op grondstof omhoog. Simpel! Het complexe werk hoe dat zou moeten is de laatste jaren al gedaan door Ex’tax en partners. Het is tijd voor een positief geluid vanuit de overheid. Het is tijd om door te zetten en dat de politiek lef toont door een positieve keuze te maken. Ik ben er van overtuigd dat de belastinghervorming die Ex’tax voorstelt een onmisbare maatregel is om de circulaire economie voor elkaar te krijgen in Nederland, waarmee wij een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van de wereld.

Guido Braam

Eigenaar Powered by Meaning | directeur C B-beta | auteur ‘Route Circulair’
Het is niet voldoende A te zeggen en B niet te doen. Mooi dat er plannen zijn voor een circulaire economie, maar pas wanneer het belastingstelsel fundamenteel gedraaid wordt in de richting van een duurzame, circulaire economie worden er meters gemaakt in de praktijk. Daarom nu kracht bijzetten met het Deltaplan Belastingen om het bedrijfsleven en burgers actief te betrekken in de meest impactvolle transformatie van deze tijd.

Prof. Dr. Annemieke J.M. Roobeek

Professor of Strategy and Transformation management | Lid RvC ENECO
an de vooravond van de echte demografische transitie is slimmer omgaan met arbeid essentieel. Vergrijzing en ontgroening is een dubbele uitdaging in de zorg. De voorgestelde “tax-shift” heeft in mijn optiek een significante bijdrage om onder meer essentiële zorg te waarborgen en daarmee de kwaliteit van onze samenleving te bestendigen.

Frido Kraanen

Raad van Bestuur Omring
Voor de bouw zijn materiaalinnovatie en duurzaam ontwerpen niet voldoende, We zien Ex’Tax als belangijkste voorwaarde om de noodzakelijke systeemtransitie naar een CIrculaire Bouweconomie te realiseren.

Jan Jongert

Eigenaar Superuse Studios | Pionier in Circulair ontwerpen en bouwen
De recente pandemie wees ons ook op pijnlijke wijze op de beperkingen en afhankelijkheden van een lineaire economie en de noodzaak voor een circulaire en inclusieve economie. Een belasting hervorming gericht op het beprijzing van verspilling en vervuiling en het aantrekkelijker maken van circulaire activiteiten is essentieel om de transitie (naar een circulaire en inclusieve economie) te versnellen en schaalgrootte te bereiken. Omdat zowel mensen en grondstofketens globaal verbonden zijn zullen belastinghervormingen uiteindelijk een internationaal karakter dienen te krijgen.

Freek van Eijk

Directeur Holland Circular Hotspot
Nederland heeft grote ambities op het gebied van circulaire economie. Uit onderzoek blijkt dat er nog heel wat moet gebeuren om de ambitieuze doelstellingen ook echt te gaan behalen. Belastinghervormingen zijn daarin essentieelom belemmeringen weg te werken. Ik ondersteun dan ook van harte dit Deltaplan!

Folkert van der Molen

Duurzame marketee | eigenaar www.duurzaam-ondernemen.nl
Momenteel is ons gehele financiële systeem gebouwd op een lineair fundament. Van de risicomodellen van investeerders en accounting tot ons belastingsysteem. En vooral door ons belastingsysteem met een circulaire visie in te richten, worden de ambitieuze doelstellingen van de Nederlandse overheid op dat gebied haalbaar. Met als einddoel om op de lange termijn brede maatschappelijk en ecologisch welzijn te creëren.

Martijn Lopex Cardozo

CEO Circle Economy
We kunnen klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en ongelijkheid alleen keren als we de economie en onze wijze van besluitvorming fundamenteel veranderen. Daarom moeten we ond denken over waarde veranderen en prijsprikkels in de economie hervormen. Belasting-systemen zijn hierbij een sleutelonderdeel en moeten zo worden aangepast dat ze positieve uitkomsten voor mens en natuur belonen. ‘Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie’ laat zien dat dit kan.

Martin Lok

Executive Director Capitals Coaliiton
De coronacrisis legt genadeloos bloot dat ons zorgstelsel niet toekomstbestendig is: niet meer te bemensen noch te betalen en versnipperd georganiseerd. Bovendien teveel gericht op het behandelen van ziekte achteraf. De circulaire economie is óók voor de zorg het wenkende perspectief om uit de malaise te geraken. Ik onderschrijf dan ook het belang van een Deltaplan Belastingen, dat direct kan bijdragen aan een toekomstbestendiger zorgstelsel: 1) Een lagere belastingdruk op arbeid komt direct tot uitdrukking in lagere zorgkosten en zal meer ruime aan medemenselijkheid geven. 2) Het biedt het beleidskader gezond voedsel voor iedereen betaalbaar te maken.

Thomas Plochg

Directeur Federatie voor Gezondheid
Wat iedereen al op z’n klompen aanvoelt: belast niet mensen, maar uitputting en vervuiling. Belast fossiele energie en materiaalgebruik, niet arbeid. Maar juist omdat het zo’n fundamentele verandering is, moest het grondig worden geanalyseerd en onderbouwd. Dat ‘Ex’tax opus magnum’ is er nu: doorwrocht geanalyseerd en tot in grote mate van detail en overtuigende cijfers uitgeswerkt.. De korte conclusie: een circulaire economie is niet alleen logisch, maar loont ook uitbundig: (veel) minder vervuiling, geen uitputting, maar wel meer werk en meer inkomen. Ik stel voor dat het als ‘Annex 1’ integraal wordt opgenomen in het aanstaande Regeerakkoord. 

Maurits Groen

Oprichter en directeur Wakawaka Foundation

UNITED BY TAX

Een enquete onder 300 ondernemers laat zien dat 96% van de respondenten de taxshift van arbeid naar groene belastingen ondersteunen. Onder het motto united by tax gaan we komend jaar gesprekken aan met ondernemers over de kansen die zij zien. De eerste korte video’s van deze gesprekken vind je hier onder. Houd onze socials in de gaten voor meer!