Construction Sector Analysis

Femke GroothuisReports

Circular construction: how to make the business case?

Circular construction and demolition can contribute to achieving both climate goals and circular ambitions. After all, the construction sector in the Netherlands is responsible for almost half of all raw material consumption and about 35% of CO2 emissions.

However, circular construction and demolition are not yet commonplace. In many cases there are additional costs for a circular way of working in the construction sector. This is partly because the circular strategies of (facilitating) reuse are associated with more craftsmanship and working hours. This project investigated how a taxshift (in which the costs of labor are reduced and the costs of primary materials and pollution are increased) affects the investment costs of circular construction and demolition. Four projects have been investigated for this:

Although the number and type of projects make it difficult to draw generic conclusions about the effects of a taxshift for the entire sector, several interesting insights have emerged:

  • The investment costs of circular construction and demolition are higher than those of linear construction and demolition. Based on three projects, we estimate that the additional costs are between 1.7% and 7%.
  • The environmental impact of circular construction and demolition is lower than that of linear construction and demolition. Based on the four researched projects, we see a total emissions reduction of 1,150 tons of CO2-eq, which is equivalent to € 145,000 in environmental costs.
  • Circular construction and demolition lead to higher labour demand. The four projects jointly led to an increased labour demand of ten full-time jobs.
  • Simply implementing the current environmental prices (external costs) is not enough. If only the current environmental prices are implemented, this is insufficient to make the circular case competitive.
  • A taxshift makes circular construction and demolition more competitive. We see that a shift in costs from labour to materials leads to competitive investment costs for circular construction and demolition compared to linear investment costs.

This project was made possible in part by the efforts of partners:

DOWNLOAD THE REPORT HERE (available in Dutch)

___________________________________________

In Dutch:

Circulair bouwen: hoe reken je het rond? (feb 2022)
Circulair bouwen en slopen kunnen bijdragen aan het behalen van zowel de klimaatdoelen als de circulaire ambities. De bouw is in Nederland immers verantwoordelijk voor bijna de helft van al het grondstoffenverbruik en zo’n 35% van de CO2-uitstoot.

Circulair bouwen en slopen zijn echter nog geen gemeengoed. In veel gevallen is er sprake van meerkosten voor deze circulaire manier van werken in de bouw. Dit komt deels doordat de circulaire strategieën van het (faciliteren van) hergebruik gepaard gaan met meer vakmanschap en arbeidsuren. In dit project is onderzocht wat een lastenverschuiving, waarbij de kosten van arbeid verlaagd worden en de kosten van het gebruik van primaire en vervuilende materialen verhoogd worden, doet met de investeringskosten van circulair bouwen en slopen. Hiervoor zijn vier projecten onderzocht:

Hoewel het aantal en type projecten het lastig maakt om generieke conclusies te trekken over de effecten van een lastenverschuiving voor de hele sector, is een aantal interessante inzichten ontstaan:

  • De investeringskosten van circulair bouwen en slopen liggen hoger dan die van lineair bouwen en slopen. Op basis van drie projecten schatten we in dat de meerkosten tussen de 1,7-7% liggen;
  • De milieu-impact van circulair bouwen en slopen is lager dan die van lineair bouwen en slopen. Op basis van de vier onderzochte projecten zien we een totale emissiereductie van 1.150 ton CO2-eq, wat gelijk staat aan € 145.000 in milieukosten;
  • Circulair bouwen en slopen leiden tot arbeidsvraag. De vier projecten leiden gezamenlijk tot een toegenomen arbeidsvraag van tien voltijd banen;
  • Alleen het doorvoeren van de huidige milieuprijzen is onvoldoende. Wanneer alleen de huidige milieuprijzen worden doorgevoerd, is dit onvoldoende om de circulaire casus concurrerend te maken;
  • Een lastenverschuiving maakt circulair bouwen en slopen concurrerender. We zien dat een lastenverschuiving van arbeid naar materialen leidt tot concurrerende investeringskosten voor circulair bouwen en slopen ten opzichte van de lineaire investeringskosten.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de inzet van partners:

DOWNLOAD HET RAPPORT