New study (in Dutch): Werk moet lonen: de taxshift in actie

> A new study by The Ex’tax Project (‘Making work pay off: the taxshift in action’) demonstrates how the Netherlands could effectively lower the tax burden on labour for employees and employers, while optimizing social impact. <


Deze nieuwe studie van The Ex’tax Project laat zien hoe Nederland de lasten op arbeid kan verlagen voor werknemers en werkgevers, voor optimale sociale impact.

Introductie

Werk moet lonen.’ Vrijwel alle verkiezingsprogramma’s noemen dit doel expliciet. De zogenaamde ‘taxshift’, verschuiving van lasten van arbeid naar vervuiling en verbruik, brengt dit doel dichterbij. De nieuwste studie van de onafhankelijke Nederlandse denktank The Ex’tax Project presenteert 22 maatregelen die de lasten op arbeid significant verlagen voor werknemers en werkgevers. Daardoor houden huishoudens netto meer over van hun inkomen. Werkgeverschap gaat meer lonen. Juist in een vergrijzende samenleving en een krappe arbeidsmarkt is een eerlijker speelveld voor arbeidsintensieve sectoren zoals de zorg en duurzame bouw zeer urgent.

Werk moet lonen, maar hoe?

Ex’tax doet al veertien jaar onderzoek naar de taxshift en hoe een budget-neutrale verschuiving van belastingen in de praktijk kan werken. In ‘Werk moet lonen’ focust de denktank op de arbeidskant van de taxshift. De studie geeft concrete handvatten voor verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en sociale premies die afgedragen worden door werknemers en werkgevers.

Het voorbeeldpakket maatregelen in deze nieuwe studie geeft voor elk van de componenten van de wig (het verschil tussen de loonkosten van de werkgever en het netto-inkomen van de werknemer) weer hoe deze verlaagd kan worden. Daarnaast zijn concrete maatregelen opgenomen voor verdere vereenvoudiging van het stelsel, kansen om meer zekerheid en voorspelbaarheid te geven aan burgers en bedrijven, investeringen in om- en bijscholing en de Belastingdienst, stappen in de richting van gelijke fiscale behandeling van werknemers en zelfstandigen en meer transparantie op het gebied van werkgeverschap. Tot slot zijn suggesties opgenomen met betrekking tot de rol van Nederland in de EU. Het pakket houdt expliciet rekening met de termijn waarop maatregelen te implementeren zijn, met het oog op technische en juridische barrières.

DEZE STUDIE WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR